Het Vast Bureau (VB)

Het Vast Bureau bestaat uit 4 leden, de Voorzitter inbegrepen.

Het VB vergadert minstens 1 maal per maand in de zetel van het OCMW na bijeenroeping door de Voorzitter. In SJTN gaat dit door op de 2de donderdag van de maand om 17u30 achter gesloten deuren. De Voorzitter kan het Vast Bureau uitnodigen telkens wanneer zij het nodig acht.

Het Vast Bureau is belast met de verzending van de gangbare administratieve zaken, tuchtmaatregelen waarvoor het de verantwoordelijkheid van artikel 52 van de organieke wet krijgt, beslissingen in verband met marktonderzoeken in geval van dringendheid en onvoorziene omstandigheden volgens art. 84, §3 van de organieke wet, de aanwerving van vervangend personeel en op vraag van de Voorzitter, de voorbereiding van de vergadering van de Raad.

Leden:

  • Luc FREMAL (LB)
  • Anne-Marie DE RAET (LB)
  • Mouaad SMAHI (LB)
  • Marie-Thérèse COENEN (Ecolo-Groen)