De waarden

1. Open huis

Het rusthuis is een open huis waar zowel de bewoners als hun families, hun vrienden en de vrijwilligers welkom zijn. Het rusthuis is ook in het sociale weefsel van de gemeente opgenomen. Het ontwikkelt daarvoor partnerships, levert de nodige inspanningen om generaties met elkaar te verbinden, gaat op een respectvolle manier om met de uiting van alle overtuigingen,…

2. Menselijkheid

Het rusthuis wil alle diensten die het verleent, een menselijke dimensie bezorgen. Ook de selectie van het personeel gebeurt vanuit die invalshoek. De medewerkers krijgen daarom regelmatig opleidingen over de recentste knowhow en de best mogelijke behandeling van de bewoners. Er wordt heel wat belang gehecht aan zowel de verbale als de niet-verbale expressie van zijn bewoners en aan de luisterbereidheid van de medewerkers. Het rusthuis vraagt alle betrokkenen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

3. Autonomie en welzijn

Het rusthuis waakt erover dat de bewoners te allen tijde van een zo ruim mogelijke fysieke, psychische en spirituele vrijheid kunnen genieten. Het zorgt ervoor dat burgerzin hierin een belangrijke plaats krijgt en werkt voor zijn bewoners aangepaste individuele levensprojecten uit. Die autonomie vervolledigt de menselijke relatie die hierboven werd uiteengezet. Het rusthuis ziet erop toe dat de intimiteit, de privacy en de waardigheid van iedere bewoner gevrijwaard blijven.

Onthaal en integratie

1. Onthaal van de bewoners

De fase die voorafgaat aan de opname van de bejaarde, is van cruciaal belang. Het komt er dan op aan om een wederzijdse vertrouwensrelatie tot stand te brengen.

De maatschappelijk werk(st)er verzamelt vóór de opname zoveel mogelijk informatie – zowel met betrekking tot de gezondheid als met betrekking tot de familiegeschiedenis, de maatschappelijke en economische context van de toekomstige bewoner. Het is de bedoeling om op basis hiervan het onthaal zo goed mogelijk voor te bereiden.

De maatschappelijk werk(st)er en de hoofdverple(e)g(st)er en/of de referentiepersoon dementie gaan bij de toekomstige bezoeker thuis langs om die informatie te verzamelen. Ze controleren ook samen welke meubelen naar het rusthuis kunnen worden overgebracht.

De maatschappelijk werk(st)er blijft voor de bewoner tijdens de volledige duur van het verblijf in het rusthuis een referentiepersoon, met wie op ieder moment een afspraak kan worden gemaakt.

De bewoner kan ook een referentiepersoon in de instelling kiezen die hem tijdens zijn verblijf begeleidt. De bewoners noemen die persoon dan hun ‘peter’ of ‘meter’.

Samen en met de hulp van de familie en de naasten reconstrueren ze ook de levensgeschiedenis van de bewoner.

De toekomstige bewoner moet altijd zijn instemming verlenen om in het rusthuis te worden opgenomen, tenzij hij niet meer in staat is om zijn wil uit te drukken.

Aan de toekomstige bewoner wordt gevraagd om indien mogelijk aan enkele animatieactiviteiten deel te nemen voordat hij definitief wordt opgenomen.

De maatschappelijk werk(st)er waakt erover dat de bewoner wordt opgenomen op basis van billijke criteria en zonder discriminatie wegens zijn maatschappelijke, sociale, religieuze, politieke, etnische of andere toestand.

 

2. Integratie

a. Integratiecyclus van de bewoner

Het rusthuis probeert zich aan te passen aan het ritme van de bewoner en zijn evolutie. Daarbij wordt vooral tijdens de eerste maanden veel aandacht besteed aan de al dan niet duidelijk uitgedrukte behoeften en wensen. Tijdens die periode vraagt het personeel uitdrukkelijk dat de bewoner zijn wensen op het vlak van de verzorging kenbaar maakt. Die wensen worden ook schriftelijk vastgelegd, in samenwerking met de behandelende arts. De bewoner kan hierbij indien gewenst een beroep doen op een peter of een meter die hij of zij bij het personeel heeft gekozen. Die peter of meter kan ook helpen om de levensgeschiedenis aan te vullen.

b. Betrokkenheid van de families

Het rusthuis streeft ernaar om de families zo nauw mogelijk te betrekken in een constructieve dialoog met het oog op het welzijn van de bewoners. In dat verband levert het rusthuis de nodige inspanningen om de families bij de besluitvormingsprocessen te betrekken, door zo vaak als dat nodig is de bewonersraad samen te roepen en om zo goed mogelijk de informatieverspreiding naar de families te organiseren.

De families worden ook naar bepaalde animaties uitgenodigd.

Aan de families wordt gevraagd om de kamer met vertrouwelijke voorwerpen in te richten, zodat de bewoner na zijn verhuis in een nieuwe leefomgeving terechtkomt die zo nauw mogelijk aansluit bij het bekende familiale kader.

De families werken ook actief mee aan de opstelling van de levensgeschiedenis van de bewoner. Die geschiedenis wordt hen overhandigd bij het overlijden van de bewoner, tenzij deze laatste daar anders over beslist.

c. Interne en externe communicatie

  • via de website van het rusthuis wordt zowel intern als extern gecommuniceerd: op de site vindt men de voorwaarden voor opname, het charter, het levensproject, het programma van de animaties, een fotoalbum, …;
  • valven voor de dagelijkse berichten voor de bewoners.

d. Bewonersraad

  • de bewonersraad komt minstens vier keer per jaar samen en kan worden bijgewoond door alle betrokkenen van het rusthuis (bewoners, families, personeelsleden, …);
  • we zijn evenwel van plan om regelmatiger samen te komen, zodat de verschillende betrokken partijen van het rusthuis nog meer bij de dienstverlening kunnen worden betrokken.

e. Spiritualiteit

  • in het rusthuis is een meditatieruimte voorzien, waar iedereen op ieder moment terecht kan;
  • de ruimte garandeert een pluralistische benadering;
  • er is plaats voor alle culturen en alle erediensten.

f. Animatie en welzijn

Animatie en welzijn zijn twee essentiële elementen in het leven in het rusthuis.

Afhankelijk van de wensen van de bewoner moeten de activiteiten worden opgevat als dagelijkse plezierige tijdverdrijven, die de bewoner in staat stellen om zijn fysieke, intellectuele en morele capaciteiten zo lang mogelijk te behouden.

De activiteiten zijn op de volgende principes gebaseerd:

  • we zijn een open huis, d.w.z. dat:

- we graag vrijwilligers ontvangen die animatie- of welzijnsactiviteiten mee helpen organiseren;
- we veel belang hechten aan maatschappelijke cohesie met de verenigingen en de diensten van de Gemeente (culturele activiteiten in de wijk, onthaal van plaatselijke kunstenaars, jeugdhuis, …);

  • we verlenen voorrang aan intergenerationele activiteiten omdat:

- dit soort activiteiten zowel voor jongeren als voor ouderen een rijke bron van ervaring vormen;
- ze de mogelijkheid bieden om waarden (respect, begrip, vriendschap) en kennis van de ene generatie naar de andere door te geven;
- ze een educatieve waarde hebben;
- ze aan alle betrokken partijen het gevoel geven dat ze nuttig zijn;

  • we verlenen voorrang aan het welzijn van de bewoners:

- door de organisatie van zachte therapeutische activiteiten (massages, relaxatie,…);
- door zachte sportieve activiteiten (gymnastiek, T-dansants, Qi Gong, …);
- door herinneringsactiviteiten (zingen, geheugenoefeningen,…);
- door het prikkelen van de zintuigen (contact met de natuur, dieren, keuken, geuren,…);
- de terrassen en de tuinen zijn zo ingericht, dat er openluchtactiviteiten kunnen worden georganiseerd en de bewoners zo veel mogelijk in contact kunnen komen met de natuur.

 

3. Kwaliteit van de huisvesting

a. Verblijfsdiensten

De diensten worden zo georganiseerd met de bedoeling om een zo compleet mogelijk dienstenaanbod beschikbaar te stellen (wasplaats, schoonmaak, terughalen van de dienbladen,…).

Aan iedere bewoner wordt gevraagd om samen met het personeel zijn kamer te personaliseren met klein meubilair en een inrichting die hij of zij leuk vindt.

b. Keuken

De maaltijden moeten voor de bewoner een moment van ontspanning en sociale contacten zijn.

Er wordt gegarandeerd een verscheidenheid aan producten aangeboden, waaronder biologische producten en verse producten.

Een aantrekkelijk kader en een aantrekkelijke presentatie moeten de eetlust van de bewoners nog meer opwekken.

Ieder jaar wordt hierover een tevredenheidsenquête gehouden.

 

4. Kwaliteit van de zorgverlening

De zorgverlening wordt op een gepersonaliseerde manier georganiseerd en verstrekt.

Telkens wanneer dat nodig is, wordt een vergadering georganiseerd met de verschillende betrokken partijen.

Ons zorgverleningsbeleid is rechtstreeks gebaseerd op de waarden die in ons charter worden uiteengezet en op de wetgeving betreffende de rechten van patiënten.

a. Menselijkheid

De menselijke waardigheid staat centraal in de kwaliteit van de zorgen die we in het rusthuis verstrekken.

Het personeel verstrekt een kwaliteitsvolle zorgverlening die in de eerste plaats relationeel is. Ook de opleidingen die voor het personeel worden georganiseerd, hebben dit ten doel.

b. Autonomie en welzijn van de bewoner

De bewoner beslist over de opvolging van een behandeling.

Uiteraard zorgt het verzorgend personeel ervoor dat de familie en het medische korps worden gehoord, maar de eindbeslissing ligt bij de bewoner.

De autonomie van de bewoner, onder meer voor het toilet en de maaltijden, wordt zoveel mogelijk gevrijwaard – onder meer dankzij de steun van het paramedische team.

Het gebouw is zo ingericht dat de best mogelijke omstandigheden worden geboden om die autonomie te vergemakkelijken.

c. Open huis voor externe betrokkenen

Het personeel krijgt de hulp van vrijwilligers om de autonomie en het welzijn van de bewoners te begunstigen: hulp bij de verplaatsingen, hulp bij de maaltijden, enz.

De families worden uitgenodigd om mee te helpen om een hoogwaardige zorg te verstrekken: door hun deelname aan opleidingen of informatiesessies die speciaal voor hen worden georganiseerd, door opmerkingen aan het verzorgend personeel door te spelen,…

Het medische reglement ondersteunt een vrije keuze van medische en paramedische betrokken partijen.